Mitros

Mitros vindt dat iedereen recht heeft op goed wonen. Wij zijn er voor om dit mogelijk te maken voor mensen met een laag inkomen. Dit doen wij door het verhuren van goede en betaalbare huizen in Utrecht en Nieuwegein.

Mitros Reviews

  Sinkhole Portoricodreef

  Brandgang portoricodreef aan zijde japuradreef is doorgezakt waardoor je met voet in het ontstane gat terecht komt. Is al drie maanden een probleem. Waarom doet u daar niets aan?

  onderhoud is er niet

  https://www.2020nijpels.nl/klachten-huurder

  n eerste instantie is een verhuurder( mitros) verplicht om het onderhoud aan de woning uit te voeren zonder excuus, als de klacht terecht is.

  De verhuurder(mitros) moet natuurlijk wel op de hoogte zijn van de klacht.

  Er zijn verschillende mogelijkheden om bij de woningcorporatie (mitros) een klacht neer te leggen als deze terecht is.

  In ons geval is dat, als u een telefoon of computer heeft kunt u naar de site van de mitros gaan( https://www.mitros.nl/ik-huur/reparaties-en-onderhoud/reparatie-melden/ ) en de klacht via deze site doorgeven.

  U kunt ook een klacht telefonisch doorgeven en vragen of deze klacht in behandeling genomen wordt ( https://www.mitros.nl/contact/ ) ).

  of schriftelijk naar: Mitros, Kon. Wilhelminalaan 9 , 3527 LA Utrecht

  Is het zo dat u klacht wel terecht is en dat deze niet verholpen gaat worden dan kunt u gebruik maken van dit formulier van de huurcommissie om de reparatie binnen 6 weken te laten uitvoeren.

  Maak hiervan een kopie voor als u die later nodig heeft.

  De verhuurder( mitros ) is in ieder geval verplicht om aandacht aan de klacht te geven en u een bericht te geven hoe nu verder, zeg dat u dit opschrift of per e-mail, wil om het een wetwaardige mededeling te maken.

  Hierna komt u op het punt om eventueel de huurcommissie (https://www.huurcommissie.nl/verzoekschriften/huurverlaging-op-grond-van-onderhoudsgebreken-voor-huurders in te schakelen, deze keuze is aan uzelf, heeft u huursubsidie dan wordt u gratis geholpen.

  Dit is een manier om uw klachten kenbaar te maken en op te laten lossen, wij hebben als huurder rechten en die moeten we benutten zonder excuus, tenslotte betalen we ook netjes de huur.

  Heeft u hulp nodig dan kunt u ook een mail naar mij sturen zodat ik u kan helpen het probleem op te lossen.

  (berichten box hier onder.)

  Sterke punten
  geen onderhoud

  Zwakke punten
  geen onderhoud

  Asbestbeleid is gewoon eng

  ECLI:NL:TADRARL:2022:46 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-470/AL/MN
  ECLI: ECLI:NL:TADRARL:2022:46
  Datum uitspraak: 07-03-2022
  Datum publicatie: 13-04-2022
  Zaaknummer(s): 21-470/AL/MN
  Onderwerp:
  Wat een behoorlijk advocaat betaamt t.o. de wederpartij, subonderwerp: Vrijheid van handelen
  Wat een behoorlijk advocaat betaamt t.o. de wederpartij, subonderwerp: Fouten
  Beslissingen: Regulier
  Inhoudsindicatie: Raadsbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij. Klager verwijt verweerder onder meer dat hij onwaarheden heeft verkondigd. De raad is van oordeel dat niet is gebleken dat verweerder feiten heeft geponeerd waarvan hij wist of redelijkerwijs kon weten dat deze in strijd met de waarheid zijn of anderszins de grenzen van de hem toekomende vrijheid heeft overschreden. Klacht ongegrond.
  Beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Arnhem Leeuwarden van 7 maart 2022
  in de zaak 21-470/AL/MN
  naar aanleiding van de klacht van:

  klager
  over
  verweerder

  1 VERLOOP VAN DE PROCEDURE
  1.1 Op 19 september 2020 heeft klager bij de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Midden-Nederland (hierna: de deken) een klacht ingediend over verweerder.
  1.2 Op 28 mei 2021 heeft de raad het klachtdossier met kenmerk 1248974 van de deken ontvangen.
  1.3 Klager heeft per e-mail van 28 december 2021 om de wraking verzocht van de tuchtrechters die zijn zaak op de zitting van 10 januari 2022 zouden behandelen, te weten mr. J.U.M. van der Werff, mr. J.J.W. Lamme, mr. F.E.J. Janzing en (reservelid) mr. M. Tijseling. De wrakingskamer heeft dat verzoek bij beslissing van 4 januari 2022 kennelijk ongegrond verklaard.
  1.4 De klacht is behandeld op de zitting van de raad van 10 januari 2022. Daarbij waren klager en verweerder aanwezig. Van de behandeling is proces-verbaal opgemaakt.
  1.5 Klager heeft per e-mail van 23 januari 2022 wederom een verzoek tot wraking van dezelfde tuchtrechters gedaan. De wrakingskamer heeft dat verzoek bij beslissing van 4 februari 2022 kennelijk niet-ontvankelijk verklaard en bepaald dat een volgend wrakingsverzoek van klager in (onder meer) de onderhavige klachtzaak niet meer in behandeling wordt genomen.
  1.6 De raad heeft kennisgenomen van het in 1.2 genoemde klachtdossier en van de op de inventarislijst genoemde bijlagen 1 tot en met 4. Voorts heeft de raad kennisgenomen van de e-mail met bijlagen van verweerder van 17 december 2021 en de e-mail met bijlagen van klager van 26 december 2021.

  2 FEITEN
  2.1 Voor de beoordeling van de klacht gaat de raad, gelet op het klachtdossier en de op de zitting afgelegde verklaringen, uit van de volgende feiten.
  2.2 Klager en zijn gezin huren sinds 2001 een woning van de stichting Mitros (hierna: Mitros) in Utrecht. Verweerder staat Mitros bij als advocaat.
  2.3 In 2011 heeft Mitros onderzoek gedaan naar de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Dit onderzoek is uitgevoerd door BME Asbestconsult B.V. Ook de zolder van de woning van klager is onderzocht. Gebleken is dat het buismateriaal hechtgebonden asbest bevatte en meerdere van de op zolder aanwezige platen niet-hechtgebonden asbest bevatten.
  2.4 Mitros heeft klager op 11 oktober 2012 telefonisch meegedeeld dat er in zijn woning asbesthoudende beplating is aangetroffen en dat hij voorlopig geen gebruik van de zolder mag maken. Ook heeft Mitros aangekondigd dat het asbest gesaneerd zal worden. De sanering van het plaatmateriaal is afgerond op 14 november 2012. De buis met hechtgebonden asbest is verwijderd in januari/februari 2014.
  2.5 Klager heeft in een deelgeschilprocedure verzocht om voor recht te verklaren dat Mitros aansprakelijk is voor de geleden en nog te lijden schade als gevolg van het in de woning aanwezige niet-hechtgebonden asbest. In die procedure heeft er op 8 februari 2018 een zitting plaatsvonden. Klager en zijn advocaat en verweerder waren op die zitting aanwezig. In die deelgeschilprocedure heeft Mitros zich op het standpunt gesteld dat aan klager niet het gehele BME-rapport uit 2011 ter beschikking kan worden gesteld in verband met de privacy van overige huurders, op wier woningen dit rapport ook betrekking heeft. Bij beschikking van 7 maart 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland het verzoek van klager afgewezen en over de informatieverschaffing (onder meer) overwogen dat de verklaring van Mitros de rechtbank vooralsnog aannemelijk voorkomt.
  2.6 Bij de kantonrechter heeft klager een verklaring voor recht gevorderd dat Mitros aansprakelijk is voor alle schade die klager heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van het in de woning aanwezige asbest en de asbestemissie die is ontstaan nadat in een asbesthoudende buis is geboord. Daarnaast wilde klager een voorschot op zijn schadevergoeding en een vergoeding voor gederfd huurgenot. Mitros vorderde dat het klager zou worden verboden medewerkers van Mitros te beledigen, bedreigen of onrechtmatig te behandelen en (film)opnames van hen te maken. Ook wilde Mitros dat klager alle filmpjes en andere opnames en uitlatingen over Mitros die hij op internet heeft geplaatst, zou verwijderen. De kantonrechter heeft bij vonnis van 5 februari 2020 alle vorderingen van klager afgewezen en de vorderingen van Mitros toegewezen. Met betrekking tot de informatieverschaffing door Mitros heeft de kantonrechter geen aanleiding gezien om terug te komen van hetgeen in de deelgeschilprocedure is overwogen en beslist. Voorts heeft de kantonrechter in dat vonnis nog het volgende overwogen:

  “Klager heeft (anders dan in de deelgeschilprocedure) aanvullend gesteld dat Mitros onrechtmatig heeft gehandeld, omdat in haar opdracht in een asbesthoudende buis is geboord, waardoor niet-hechtgebonden asbest is vrijgekomen. Mitros heeft deze stelling betwist. Ook aan deze stelling gaat de kantonrechter als onvoldoende onderbouwd voorbij.”

  2.7 Klager is in hoger beroep gegaan en heeft hij zijn vorderingen uitgebreid. Bij arrest van 19 oktober 2021 heeft het hof de beschikking van de rechtbank Midden-Nederland van 7 maart 2018 en het vonnis van de kantonrechter te Utrecht van 5 februari 2020 bekrachtigd.

  3 KLACHT
  3.1 De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet door:
  a) tijdens de zitting in 2018 zich op het standpunt te stellen dat hij de asbestinventarisatierapporten niet kon verstrekken wegens privacyredenen;
  b) tijdens de bodemprocedure en het hoger beroep te liegen over het feit dat Mitros niet bekend was met het feit dat er in een asbestbuis is geboord, terwijl hij wist dat dit wel degelijk was gebeurd;
  c) in de memorie van antwoord onwaarheden te verkondigen.

  4 VERWEER
  4.1 Verweerder heeft tegen de klacht onder meer het volgende aangevoerd.
  Klachtonderdeel a)
  4.2 Mitros heeft zich op het standpunt gesteld dat niet het volledige rapport uit 2011 aan klager ter beschikking kon worden gesteld, gelet op de privacy van de overige huurders. In de deelgeschilprocedure kwam dit standpunt de rechter (vooralsnog) aannemelijk voor. Het hof heeft dit oordeel bevestigd. Verweerder heeft het standpunt van zijn cliënte verwoord. Dat staat hem vrij en verweerder heeft geen onjuiste informatie of leugens ingebracht. Inhoudelijk is het oordeel aan de rechter.
  Klachtonderdeel b)
  4.3 Er is geen sprake van een onwaarheid die verweerder zou hebben verkondigd. Klager vindt het vonnis onaanvaardbaar en daarover heeft in eerste aanleg en in hoger beroep een inhoudelijk debat plaatsgevonden.
  Klachtonderdeel c)
  4.4 Verweerder heeft in de memorie van antwoord de standpunten van zijn cliënte verwoord. Hij heeft geen onwaarheden verkondigd.

  5 BEOORDELING
  5.1 De raad stelt voorop dat de klacht betrekking heeft op het handelen van de advocaat van de wederpartij van klager. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Discipline komt aan deze advocaat een grote mate van vrijheid toe om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem, in overleg met zijn cliënt, goeddunkt. Deze vrijheid is niet onbeperkt, maar kan onder meer worden ingeperkt als de advocaat a) zich onnodig grievend uitlaat over de wederpartij, b) feiten poneert waarvan hij weet of redelijkerwijs kan weten dat deze in strijd met de waarheid zijn dan wel c) (anderszins) bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij onnodig of onevenredig schaadt zonder dat daarmee een redelijk doel wordt gediend. De raad ziet aanleiding om alle drie de klachtonderdelen gezamenlijk te behandelen aan de hand van deze maatstaf.
  5.2 Klager verwijt verweerder dat hij zich namens zijn cliënte op het standpunt heeft gesteld dat hij de asbestinventarisatierapporten niet kon verstrekken wegens privacyredenen en voorts dat verweerder (schriftelijk en mondeling) in de procedure onwaarheden heeft verkondigd. Klager heeft verwezen naar de stelling van verweerder dat Mitros niet bekend was met het feit dat er in een asbestbuis is geboord en naar een aantal stellingen in verweerders conclusie van antwoord.
  5.3 De raad is van oordeel dat het aan de civiele rechter is om over de in de bovengenoemde procedure door klager en verweerder ingenomen standpunten een beslissing te nemen. Die beslissingen zijn inmiddels in twee instanties genomen. Dat verweerder feiten heeft geponeerd waarvan hij wist of redelijkerwijs kon weten dat deze in strijd met de waarheid zijn of anderszins de grenzen van de hem toekomende vrijheid heeft overschreden, is de raad - tegenover de betwisting daarvan door verweerder en mede gelet op de genoemde uitspraken van de rechtbank en het hof - niet gebleken. Het stond verweerder als partijdige belangenbehartiger vrij om deze standpunten namens zijn cliënte in te nemen. Van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen is daarom geen sprake. Dat betekent dat de klacht ongegrond wordt verklaard.

  BESLISSING
  De raad van discipline:
  - verklaart de klacht in alle onderdelen ongegrond.

  Aldus beslist door mr. J.U.M. van der Werff, voorzitter, mrs. F.E.J. Janzing en J.J.W. Lamme, leden, bijgestaan door mr. W.B. Kok als griffier en uitgesproken in het openbaar op 7 maart 2022.

  Griffier Voorzitter

  Verzonden d.d. 7 maart 2022

  Sterke punten
  lak hebben aan de huurders

  Zwakke punten
  lees dit rechtbankverslag

  Componist senioren

  Bewoners strijden al jaren tegen Mitros
  Bewoners van woon-zorgcentrum De Componist liggen al jaren met verhuurder Mitros in de clinch over het onderhoud aan hun seniorencomplex in de Utrechtse wijk Terwijde.

  René Cazander 29-07-16, 20:56 Laatste update: 29-07-16, 20:58
  Wateroverlast door ongelijke vloerplaten op de galerij en slechte afvoer, lekkende naden tussen de vloerplaten, lekke liftputten en te hoge schoonmaak- en elektriciteitskosten.

  De maat is voor hen langzamerhand vol. De bewoners hebben het gevoel niet serieus te worden genomen door Mitros. Ze hopen dat bij het periodieke onderhoud dat dit jaar nog voor de 114 woningen gepland staat, nu eindelijk ook eens een einde komt aan de bij regen spekgladde galerijen en de voor scootmobielen te hoge deurknoppen.

  In plaats van de te hoog hangende knoppen willen de bewoners graag sensoren, zodat deuren van galerijen opengaan op het moment dat een scootmobiel of bewoner met een rollator nadert. De gladde vloer moet ruw worden gemaakt, is al jaren een vurige wens.

  Ellende
  De Componist is in 2008 opgeleverd. Sindsdien hebben de bewoners alleen maar ellende gehad, vertelt voorzitter Bon Turkenburg van de bewonerscommissie. En is de verstandhouding met de verhuurder alleen maar verslechterd. Volgens de bewoners doet Mitros allemaal beloften, die het niet nakomt.

  Door de inzet van het actieve en volhoudende bestuur hebben de bewoners al wel een paar zeges geboekt. Zo hebben ze 850 euro teruggekregen voor te veel betaalde service- en elektriciteitskosten. Maar de strijd is nog lang niet gestreden. Want de galerijen blijven nat, wanneer het heeft geregend. Gevaarlijk voor de bewoners, die vrijwel allemaal boven de 60 jaar zijn en van wie sommigen slecht ter been zijn.

  Door Collé is een van de slachtoffers. Zij gleed in februari vorig jaar uit en maakte daarbij een enorme smak. ,,Ik heb heel veel last gehad. Ik heb tot mei van dit jaar fysiotherapie gehad. En ik heb nog steeds last.''

  Geen geld
  Mitros was vandaag niet voor een reactie bereikbaar. Maar uit correspondentie met de bewonerscommissie blijkt dat de verhuurder op dit moment geen geld heeft om de deuren naar de galerijen te voorzien van sensoren.

  Daarnaast kondigt Mitros in een schrijven van 19 juli aan onderzoek te doen naar de stroefheid van de galerijen. Volgens Mitros is het 'niet allemaal even simpel als de bewonerscommissie wil laten overkomen'.

  Sterke punten
  Onderhoud achterwege laten

  Zwakke punten
  Bereikbaarheid

  Schimmels bestaan niet

  Wat raar dat woonin hier niet bij staat. Was vroeger mitros.\\r\\n\\r\\nZe doen niks aan schimmel in huis. Bij ons niet en in 2019 blijkbaar ook al niet. Heel erg slecht voor de gezondheid allemaal.\\r\\nhttps://radar.avrotros.nl/uitzendingen/reacties/item/schimmel-in-huurhuis-lost-mitros-het-eindelijk-op-radar-checkt-reactie-mitros/\\r\\n

  Sterke punten
  Schimmels negeren

  Zwakke punten
  Zegen dat je iets gaan doen ook al zijn het geen schimmels

  Schimmels bestaan niet

  Wat raar dat woonin hier niet bij staat. Was vroeger mitros.

  Ze doen niks aan schimmel in huis. Bij ons niet en in 2019 blijkbaar ook al niet. Heel erg slecht voor de gezondheid allemaal.
  https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/reacties/item/schimmel-in-huurhuis-lost-mitros-het-eindelijk-op-radar-checkt-reactie-mitros/

  Sterke punten
  Schimmels negeren

  Zwakke punten
  Zegen dat je iets gaan doen ook al zijn het geen schimmels

  Gewoon niet zo blij met mitros

  Ik vind de mitros nieuwegein slecht bij opleverproblemen en onderhoud. Ze heet nu woonin maar wij gaan woonuit. Ook veel overlast van zwerffiguren in trappenhuis.

  Sterke punten
  slecht onderhoud + afspraken niet nakomen

  Zwakke punten
  vind de bovenste al erg genoeg

  Mitros alias woonin is vies

  We woningen nu zes maanden in de stadswachter. Vloeren bergingen vies toen we kamen en alleen maar smeriger geworden. Vrije sector Mitros Nieuwegein is ondermaats.

  Sterke punten
  niet schoonmaken

  Zwakke punten
  liegen dat er schoon gemaakt gaat worden

  Mitros = Woonin slecht

  Mitros Woonin personeel bekt je af en lost problemen niet op. Woonin site is onbereikbaar voor melden onderhoudsklachten.

  Sterke punten
  onvriendelijkheid

  Zwakke punten
  ondeskundigheid

  Mitros laat bewoners bungelen

  Mitros laat bewoners van de gevangenisflat in Nieuwegein al jaren bungelen want wie maakt ze wat\\r\\n\\r\\n\\r\\nSlopen of renoveren? Mitros en gemeente Nieuwegein komen na jaren met plan voor �gevangenisflats�\\r\\nDe bewoners van de flats aan het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein krijgen na jaren eindelijk duidelijkheid over het voortbestaan van hun woningen. Worden ze gerenoveerd of gesloopt? Woningbouwcoöperatie Mitros en gemeente Nieuwegein komen met een voorstel.\\r\\n\\r\\nIndra Jager 29-09-22, 17:41\\r\\nWie kent de �gevangenisflats� in Nieuwegein niet? Vanwege betonrot zijn de galerijen gestut met steunpilaren van hout en staal. Duizenden. De bewoners hebben inmiddels al twee jaar het gevoel te leven achter tralies. En ondertussen wachten ze op een verlossend antwoord van de gemeente en Mitros, want worden hun flats opgeknapt of komt er nieuwbouw?\\r\\n\\r\\nLees ook\\r\\n65 meter hoog en gevel van natuursteen: bouw eerste woontoren in Nieuwegein City-west bijna van start\\r\\nPREMIUM\\r\\n65 meter hoog en gevel van natuursteen: bouw eerste woontoren in Nieuwegein City-west bijna van start\\r\\nContainers van bewoners in Nieuwegein worden continu gebruikt als dumpplek: �Het verpaupert hier!�\\r\\nContainers van bewoners in Nieuwegein worden continu gebruikt als dumpplek: �Het verpaupert hier!�\\r\\nBeetje van beide\\r\\nHet wordt, als het aan deze twee partijen ligt, een beetje van beide. Dat maken ze donderdag bekend. In het voorgestelde plan wordt één flat gesloopt en wordt aan drie flats groot onderhoud gepleegd door Mitros. Voor het gebouw met negentig woningen, dat wordt gesloopt, moeten 160 nieuwe huurwoningen in verschillende prijsklassen in de plaats komen.\\r\\n\\r\\nOp een kleine kavel in de buurt van de flats moeten nog eens 40 sociale huurwoningen worden gebouwd. De flats die worden gerenoveerd, krijgen een nieuwe galerij zonder tralies. Dit moet de gebouwen een nieuw aanzicht geven. Ook worden alle 270 woningen verduurzaamd.\\r\\n\\r\\nSPECIALE AANBIEDING\\r\\nAangeboden door Kiosk.nl\\r\\n\\r\\n\\r\\nProbeer nu het AD\\r\\n4 weken voor 4,-\\r\\nStopt vanzelf\\r\\n\\r\\nPROBEER NU\\r\\nVolgens de woningbouwcoöperatie en de gemeente zorgt dit plan voor een �duurzaam en leefbaar Nijpelsplantsoen voor huidige en toekomstige bewoners�. Volgens de partijen moeten nog veel besluiten genomen worden. Daarvoor willen ze eerst met bewoners in gesprek. Dat gebeurt als eerste op 4 en 5 oktober.\\r\\n\\r\\nInstemming\\r\\nVolgens Mitros en Nieuwegein worden de omwonenden �binnenkort� geïnformeerd. ,,Verder is er een voorbehoud van instemming van de gemeenteraad en de directie van Mitros. Hiervoor wordt in de komende fasen de technische-, juridische-, planologische- en financiële haalbaarheid verder uitgewerkt en getoetst.�

  Sterke punten
  spelen met mensen

  Zwakke punten
  betalen voor renovatie

  Zwartboek mitros woonin

  Als je echt wilt weten hoe het is om bij mitros woonin te huren moet je hier even gaan neuzen in het zwartboek mitros. https://www.facebook.com/groups/570536076944052/?mibextid=6NoCDW

  Sterke punten
  Niets doen voor je huurders jaren lang

  Zwakke punten
  Niets doen voor je huurders jaren lang

  Woonin MItros asbestbeleid

  Mitros al miljoen kwijt aan opruimen asbest
  Nu al 5 miljoen, maar de kosten lopen nog steeds op, omdat de komende weken nog 48 woningen aan de Stanleylaan moeten worden schoongemaakt.
  Redactie

  De asbestvervuiling en de gevolgen daarvan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland hebben woningcorporatie Mitros al zo'n 5 miljoen euro gekost. Dat bevestigde een woordvoerder van de corporatie.

  Geen huur

  De kosten lopen nog steeds op, omdat de komende weken nog 48 woningen aan de Stanleylaan moeten worden schoongemaakt. De bewoners verblijven op kosten van Mitros in tijdelijke woningen of hebben tegen een vergoeding zelf onderdak geregeld. Ook betalen deze mensen geen huur voor hun flatwoning. Er is dag en nacht bewaking ingehuurd om de leegstaande flats te bewaken.

  Wie betaalt?

  Of Mitros helemaal moet opdraaien voor alle kosten is nog niet duidelijk, benadrukt de woordvoerder. ,,Het is nog maar de vraag wie de rekening gaat betalen." Juristen van de woningcorporatie buigen zich daarover. Ook loopt er een door de gemeente Utrecht ingesteld onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond de asbestaffaire. De resultaten daarvan worden begin december gepresenteerd.

  Wanneer de bewoners van de laatste flat naar huis kunnen is nog niet duidelijk. Mitros hoopt op op 17 september meer te kunnen vertellen over hun terugkeer.

  Sterke punten
  onverantwoordelijkheid

  Zwakke punten
  fouten maar laten dooremmeren

  Waterval geen noodgeval mitros

  Mitros heet nu Woonin maar de service is nog steeds even slecht.
  Water loopt langs Leo (83) z'n muren, woningcorporatie doet maanden over oplossing
  Fiep Herinckx
  &
  Hannah Cammeraat
  Gisteren, 06:14

  4 minuten leestijd


  © RTV Utrecht
  Nieuwegein - De slaapkamer van Leo van Rhenen is niet al te groot en kijkt uit op de tuin. Op het nachtkastje staat een lampje en net als de rest van zijn huis is ook deze kamer gevuld met boeken. Maar wat vooral opvalt in de kamer is het grote groene zeil over zijn bed. "Zo houd ik m'n bed droog", zegt hij. Hij heeft al maanden last van lekkages. Het water loopt langs de muren en door het plafond zijn woning in.
  poster
  Water loopt langs Leo (83) zijn muren, wooncorporatie doet maanden over oplossing
  Hij heeft het behang van de muur gehaald want het krulde op door het vocht. "Dan heb ik liever geen behang dan dat het zo afbladdert", zegt Leo. Na flinke regenbuien kan hij zijn gordijnen uitwringen en al meerdere keren sloeg de aardlekschakelaar uit omdat er vocht bij de elektra kwam. Op verschillende plekken liggen handdoeken op de grond en in de keuken staat een emmer om het regenwater op te vangen.
  Leo huurt al jaren zijn woning in Nieuwegein bij Woonin, voorheen Mitros. Al sinds juni heeft hij last van lekkages maar de wooncorporatie heeft de problemen tot nu toe niet verholpen. Ook zijn buren hebben er last van. In totaal gaat het om zes woningen waar het lekt en vochtig is. "Ze komen kijken, foto's maken, zeggen dat het heel erg is en dat ze er werk van maken. En dat gebeurt niet. Woonin moet een heel dossier hebben maar je hoort niks van ze", zegt Leo.
  Hadden we dit sneller kunnen doen? Ik denk het wel.
  Woonin
  Leo werd de afgelopen periode bijgestaan door zijn buurman, Fred Heijman. Ook hij deed allerlei pogingen om de situatie opgelost te krijgen. "Ik heb geprobeerd Woonin te bellen, maar daar kreeg ik geen contact mee. Ik heb geprobeerd de rayonmanager te bellen, de wijkagent, het juridisch loket, de huisarts. Niemand kon me verder helpen", vertelt Fred.
  Hij woont aan de overkant en helpt Leo in en rondom het huis. Fred maakt zich zorgen over de veiligheid van Leo. Hij heeft meerdere keren lampen vervangen die door kortsluiting kapot zijn gegaan. Verrassend is dat niet. Het regenwater loopt in de berging over de muren langs de lichtknoppen naar beneden. "Maar ik maak me ook zorgen om het vocht en zijn gezondheid. Leo heeft last van reumatische aandoeningen en hij moet al extra stoken wat hem extra kosten oplevert."
  Hand in eigen boezem
  Uiteindelijk heeft Fred een aangetekende brief namens Leo naar Woonin gestuurd en die is ondertussen aangekomen. Het was voor manager Wonen in Nieuwegein, Katja van Boeijen, reden om het team bij elkaar te roepen en "te versnellen". "Het ziet er niet uit, we zijn het er allemaal over eens dat er iets moet gebeuren", zegt ze.
  Van Boeijen geeft aan dat er op de achtergrond wel degelijk iets gebeurde. Zo is er bijvoorbeeld contact geweest met bedrijven die het dak kunnen vervangen en de afvoer kunnen repareren. "Maar helaas, wat we in heel Nederland zien is een personeelstekort en materialentekort." En dan komt er in deze tijd van het jaar ook nog een vakantieperiode tussendoor. "Allemaal excuses waar de huurders geen bal aan hebben, dat realiseer ik me ook", zegt ze. "Hand in eigen boezem, hadden we dit sneller kunnen doen? Ik denk het wel."
  Spoedklus en logeerwoningen
  Woonin stelt als doel om de woningen binnen een maand te herstellen. Het bedrijf waarmee de corporatie samenwerkt haalt volgens Van Boeijen personeel terug van vakantie om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Daarnaast krijgen de huurders een tijdelijke logeerwoning aangeboden totdat de problemen zijn verholpen.
  Dat laatste ziet Leo niet zitten. Hij doet onderzoek naar de stad Utrecht en brengt de dagen door met zijn boeken. Die wil hij niet zomaar achterlaten. "Bovendien is het vrij kostbaar wat hier staat. Dus ik wil niet weg. En het is nog niet nodig, ik ben nog niet in levensgevaar." Ondertussen trekt Fred die in een stoel naast hem zit bedenkelijk een wenkbrauw omhoog. "En als het echt niet meer kan in de slaapkamer, zet ik een veldbed in de woonkamer", zegt de 83-jarige.
  Door zijn ervaring van de afgelopen maanden heeft Leo weinig vertrouwen in de aanpak van Woonin. Maar hij en z'n buurman hopen er wel op. "Het speelt al zo lang, de situatie kan echt zo niet doorgaan", besluit Fred.

  Sterke punten
  geen verantwoordelijkheid nemen voor eigen woningbezit

  Zwakke punten
  oneerlijkheid

  MItros beschermt pesters

  Mitros houdt pestende huurders de hand boven het hoofd. Ook vertellen ze pesters wie er over ze geklaagd heeft zodat pesten alleen maar erger wordt. Mitros informeert je niet over deze problematiek bij rondleiding door flat. Wij wisten niet dat er al diverse mensen voor ons uit deze woning in Nieuwegein centrum waren gevlucht. En dan te bedenken dat we tegenover een politiebureau wonen.

  Sterke punten
  mooi weer spelen

  Zwakke punten
  sociale problematiek bestrijden en oplossen

  Mitros laat hele flat bloeden

  Mitros laat hele flat van 6 verdiepingen meebetalen aan de elektrische deuropener voor een enkele huurder in de Stadswachter. Mevrouw heeft een open knop bij haar eigen voordeur die aangesloten zit op de algemene energie aansluiting en er ook nog een in de hal met deze soort aansluiting. Klein detail mevrouw gebruikt de hal helemaal niet want alles gaat met de auto. Kortom de deur moet worden geopend met die knop duizenden keren per jaar zonder een enkel doel. En daar zit die knop dus niet in de garage een verdieping lager. Beetje vreemd maar wel lekker voor de Mitros dan. Want waarom zou je privegebruik bij eigen voordeur niet doortrekken naar energiemeter in de eigen woning als je iedereen kan laten meebetalen? En waarom blokker je de gewone mogelijkheid om deuren te open met die knop?
  En is mevrouw nu gehandicapt? Ze kan wel uren winkelen op Grootwinkelcentrum Overvecht met haar wandelstok en staat ook eindeloos te kletsen met haar stok met kennissen bij de lift.. Nooit een scootmobiel gezien. Dus het lijkt enorm mee te vallen allemaal. Ondertussen gaan de servicekosten voor iedereen omhoog nog los van de energiecrisis.

  Sterke punten
  Oneerlijke betaalconstructies.

  Zwakke punten
  Huurder niet informeren noch om instemming vragen voor deze greep in hun portemonnee.

  Reparaties hoezo?

  Mitros haalt alles uit de kast om maar geen onderhoud te hoeven plegen. Ze gaan nu fuseren dus kun je al een maand geen onderhoudsklachten doorgeven. Niet dat ze daar wat mee doen hoe. Nee jo, we zijn van het afpoeieren en niets doe voor huurders.

  Sterke punten
  net doen alsof je onderhoud krijg bij een service abonnement

  Zwakke punten
  niet doen aan onderhoud

  slechte communicatie

  bel je in het weekend om iets te laten verwijderen zodat BREMAN er bij kan.
  krijg je te horen nee dat mogen we niet. wachten tot na het weekend.
  terwijl er iets smeulde dus brandgevaar in een flat nogwel.
  bel je maandag krijg je te horen we zijn telefonisch niet bereikbaar.doe het via internet en daar zit uiteraard niet de juiste reparatie bij pak je degene die er het dichtst bij komt,oh dat is ons pakkie aan niet moet je bij breman zijn en breman zegt dat is ons pakkie aan niet dat is voor mitros.kortom ik had beter niet kunnen bellen en de boel maar af laten fikken.

  Zwakke punten
  communicatie

  Slechte woningbouwstichting

  Jaren lang had een kennis van mij last van tocht en muizen ,mitros kwam niet eens kijken waar de tocht vandaan kwam. Jaren later gingen ze de woonkamer verven en bleek dat achter de plinten enorme gaten zaten ,dat bleek achter elke plint in het hele appartement.Vervolgens werd er door de onderhoudsdienst gezegd dat dat normaal was omdat een woning moet ventileren zoiets idioots hadden we nog nooit gehoord. Pas na de mitros in gebreke geteld te hebben en de huur bevroren kwamen ze in actie en bleek inderdaad dat al die gaten niet hoorde en werd alles gedicht. Vervolgens vroegen ze om een schadevergoeding omdat ze een rekening hadden van 600 euro elektra en gas extra en de muizen die door de gaten binnen kwamen hadden diverse spullen vernielt waaronder bankstellen , kabels door gevreten van de computer ,verstelbare stoel kapot gevreten enzovoort waar mitros niet mee akkoord ging. Ondanks dat een thuisbegeleidster nog in gesprek was met mitros en ze bezig waren een advocaat te zoeken werden ze binnen enkele weken het huis uit gezet ,met een rekening van 5.000 euro voor de uitzettingskosten . Fijne woningbouwstichting die baggere woningen verhuurd , bouwfouten wegmoffelt en zich niet verantwoordelijk voelt ondanks dat de fout/gebrek duidelijk was anders was de man niet een dag bezig geweest om muren aan te smeren en gaten te dichten. Zelfs rentakill zei dat vallen zetten zinloos was als er gaten in de muren zitten.Mitros zou ik nooit van willen huren al is de huur 50 euro per maand.

  Sterke punten
  Problemen ontkennen ,klachten niet serieus nemen ,onzin verkopen als een vrouw belt ,mensen op kosten jagen door hun fouten ,dreigen met huis uitzetting als ze zelf fout zijn.

  Zwakke punten
  achterstallig onderhoud van woningen ,bij renovaties worden fouten weggewerkt ipv verholpen om kosten te besparen,fouten niet erkennen en niet compenseren als er schade geleden is.

  Dakgoten

  Mitros vind dat de bewoners van een eengezinswoning zelf de dakgoten moeten schoonmaken hoe gek kan je het maken.mijn moeder is 80 jaar en die moet maar het dak op gaan en anders moest ze maar iemand inhuren te gek voor woorden .. mitros neem je verantwoording en maak zelf jullie dakgoten schoon het zijn tenslotte jullie huizen.

  Zwakke punten
  Geen verantwoording nemen

  Dubieus

  Mitros laat inderdaad vaak afweten in zaken als hierboven al beschreven is door andere huurklanten.
  Maar ze hebben ook nogal eens de arrogantie om klagers zelf een hak te zetten.Zeker als ze gewezen worden op hun eigen verantwoordelijkheid inzake overlast,dat zij dit iets te graag verdoezelen als het om van die 'speciale gevallen'( aso types ) gaat.Wegkijk politiek voeren dus.
  Dat is onacceptabel,dus krijgen ze een tik op de vingers.
  Ze zouden zulke mensen niet zomaar overal tussen moeten dumpen,maar adequatere woonvormen bieden met hulpverlening.
  Niet menen dat de omgeving dat maar even gaat opvangen ofzo,die er maar mee opgescheept zitten.
  Moeten die klagers niet vreemd opkijken,dat zij degenen dan zijn die te pakken worden genomen.
  Valse meldingen achter hun eigen adres,valsheid in geschrifte naar andere instanties,ineens hebben ze allerlei 'problemen'.

  Opvallend genoeg zeker rond de tijd dat dat TF signaal uitgezet zou moeten zijn.Dat word op zo'n wijze ook mooi opgepikt als gelegenheid,waar uiteraard ook Stedin van profiteert.

  Of Stedin uitgerekend bij deze adressen dat signaal laten voorbestaan, om een 'slimme meter doordrammen' campagne te voeren.
  met zo'n valse meterkast melding achter het adres.(alsof die huurders dubieus zouden zijn)
  En vervolgens valse meterstanden doorgave naar leverancier oplevert,die de betreffende huurder dus niet zelf heeft gedaan.
  Leverancier die dit wel erg makkelijk opneemt,en dan doet of de neus bloedt niet op klachten van huurders hierover ingaat.
  De huurders die hierdoor dus de werkelijke standen niet meer maandelijks als tussenstand door kunnen geven zonder 'verdacht'te lijken,omdat ze uiteraard niet kloppen met die vervalste meterstanden,die blijven staan omdat leverancier weigert dit naar waarheid te verwijderen.

  Zo gaat die mafia club dus ook nog om met huurders die durven klagen over hun vriendjespolitiek,doofpot affaire voeren.
  Vooral als ze zelf bepaalde huurders niet mogen om een of andere duistere reden.
  laat die klagers dan maar hun eigen mitros account in de gaten gaan houden,grote kans dat ze zelf valse meldingen over eigen persoon te zien krijgen.Vooral als ze geen slimme meter hebben.(geweigerd hebben)

  Namens alle terechte klagers,mogen ze weleens in die mitros club gaan screenen,en diegenen ertussenuit werken,die niet vies zijn van streken leveren,medewerkers die zelf dubieus ingesteld zijn .

  Sterke punten
  absurde huurprijzen innen/verhogingen doorvoeren,zoveel mogelijk woningwerkzaamheden op de sociale huurders afschuiven voor winstbelang.Streken leveren,doofpot affaire voeren.

  Zwakke punten
  hun enorme zelfingenomenheid,arrogantie, lak hebben aan normale huurders.

  Mitros monteurs houden zich niet aan corona maatregelen en kunnen niks

  Ouwe dikke kale vent komt zonder mondkapje op monteren en laat een ongelooflijke klerenzooi achter in huis. Heb 1,5 jaar moeten wachten op deze reparatie omdat mitros niet aan onderhoud doet in corona tijd maar wel geld vraagt voor onderhoudskosten die wij dus niet terug kunnen krijgen.

  Sterke punten
  geld vragen voor niet verleende diensten
  corona regels die op eigen site geadverteerd worden en in de wet staan niet nakomen

  Zwakke punten
  Basale service verlenen in vrije sector binnen en buiten coronatijd (helft klachten niet opgelost want had niet de juiste zooi bij zich terwijl er 6 x is gemaild en gebeld over deze klacht)

  Mitros doet niet aan onderhoud

  Wij huren een vrije sector woning van de Mitros (Stadswachter Nieuwegein aan de Schakelstede) en vallen van de ene verbazing in de andere.
  Lekkage in de bergingen. Niet de verantwoordelijkheid van Mitros. Als je belt voor spoedreparatie omdat de stront door de gangen stroomt in de kelder geven ze niet thuis. Ze melde doodleuk dat dit geen spoed is.
  Schadevergoeding voor alle eigendommen die nat zijn geworden kun je wel vergeten. En de boel een beetje bijschilderen na deze ramp is ook te veel moeite. Ook na alle lekkages daarna.
  En dan hebben we het niet eens over de ongenode gasten die van alles aanbieden tussen de boxen. De bergingen liggen zo diep dat om hulp roepen geen enkele zin heeft.

  Sterke punten
  Te hoge huren vragen voor hun slecht onderhouden woningen.

  Zwakke punten
  Niets doen aan onderhoud zelfs niet in acute noodsituaties.

  Top medewerker Max van mitros

  Ik wil even een leuke recensie schrijven voor medewerker Max die mijn ouders afgelopen vrijdag uit de brand heeft geholpen, nadat rrs het NIET WILDE DOEN! Nogmaals Max als je dit leest topper dat je er bent! Bedankt!

  Badkamer gerenoveerd

  Binnen 8 dagen badkamer gerenoveerd door de mitros
  Bedankt

  Sterke punten
  Afspraken netjes nagekomen

  Zwakke punten
  Geen ervaring mee

  Mitros waardeloos

  Gewoon slecht geen woorden voor komen niet eens opdagen als je belt voor een reparatie.


Bezoek Mitros

Schrijf een review